Thi công bàn cân chống rung ( 1 cân) cho địa chính