iPhone Xs Max (ích ét mắc) đã xuất hiện, nghe tên là biết mắc tiền rồi!