Công bố SĐT di động của nhiều lãnh đạo trong cuốn niên giám 1.800 trang